ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ 2022 પરિવહન વિભાગની ભરતી 2022

ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ 2022 પરિવહન વિભાગની ભરતી 2022 તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ,TSLPRB) પરિવહન વિભાગમાં ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલ [Transport Police Constable] ના 63 પોસ્ટ્સ સીધી ભરતી માટે ઑનલાઇન મોડ દ્વારા અરજીઓ આમંત્રિત કરે છે લાયક ઉમેદવારો જેઓ સંબંધિત પોસ્ટ્સ શોધી રહ્યા છે માત્ર ઓનલાઈન મોડ દ્વારા નવીનતમ અરજીઓ સબમિટ કરી શકાય છે તમામ વ્યક્તિગત … Read more

પોલીસ અને સંરક્ષણ નોકરીઓ 2022 પોલીસ અને સંરક્ષણ વિભાગની ભરતી હવે

FAQ – # પોલીસ અને સંરક્ષણ વિભાગની ભરતી હું પોલીસની નોકરી કેવી રીતે મેળવી શકું? સૌ પ્રથમ, ઉમેદવારો આ લેખમાંથી પોલીસ જોબ્સ 2022 ની સૂચિ તપાસી શકે છે. અને પોલીસ નોકરી માટે અરજી કરો, જેમાં તમને રસ છે. સંબંધિત પસંદગીના રાઉન્ડ ક્લિયર કર્યા પછી જ ઉમેદવારોને પોલીસની નોકરી મળશે. પોલીસની જુદી જુદી નોકરીઓ શું છે? … Read more