આબકારી કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 આબકારી કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022

TS એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 TSLPRB એક્સાઇઝ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ,TSLPRB) ધરાવે છે આબકારી વિભાગ માં પ્રતિબંધ અને આબકારી કોન્સ્ટેબલ [Prohibition & Excise Constable] ના 614 પોસ્ટ્સ લાયક ઉમેદવારોને ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે આમંત્રિત કરવામાં આવે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી તેઓ સંબંધિત પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ … Read more

કેરળ પોલીસ કાંસ્ટેબલ ભરતી 2022 કેરળ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નોકરીઓ માટે અરજી

કેરળ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ ભારતી 2022 કેરલા પોલીસ વિભાગ (કેરળ પોલીસ) દ્વારા પોલીસ કાન્સ્ટેબલ પદો માટે કેરળ પોલીસ વિભાગ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર કેરલા પોલીસ કાંસ્ટેબલ ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદંડ અને વિભાગીય જાહેરાતો કેરળ પોલીસ ભારતી સૂચનાથી ચૂંટણીઓ પોસ્ટ કરી શકો છો. આ કેરલા પોલીસ વિભાગ ઓનલાઇન ફોર્મ … Read more

તેલંગાણા પોલીસ કાન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી

તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ ભારતી 2022 તેલંગાણા રાજ્ય પોલીસ કાન્સ્ટેબલ પદો માટે તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર તેલંગાના પોલીસ કાંસ્ટેબલ ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદંડ અને વિભાગીય જાહેરાતો તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભારતી સૂચના ચેનલો સમસ્ત જાણકરી આ પોસ્ટમાં પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ તેલંગાના … Read more

તેલંગાણા પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ માટે અરજી કરો

તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલની નોકરીઓ ભારતી 2022 તેલંગાના સ્ટેટ લેવલ પોલીસ રિક્રુટમેન્ટ બોર્ડ (TSLPRB તેલંગણા) દ્વારા ક્લર્ક પદો માટે તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ભારતી अधिसूचना ચાલુ કરેલ છે. इच्छुक ઉમેદવાર તેલંગાના પોલીસ ટ્રાફિક કોન્સ્ટેબલ ભરતી સંબંધિત શૈક્ષણિક યોગ્યતા, પસંદગી પ્રક્રિયા, પાત્રતા પદ અને વિભાગીય જાહેરાતો તેલંગાણા ટ્રાન્સપોર્ટ કોન્સ્ટેબલ ભારતી સૂચનાથી ચેનલં સમસ્ત જાણકરી આ … Read more

તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી

તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ ,તેલંગાણા રાજ્ય કક્ષાની પોલીસ ભરતી બોર્ડ) ધરાવે છે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ [Police Constable] (IT/મિકેનિક્સ/ડ્રાઇવર) 383 પોસ્ટ્સ ખાતે નિમણૂક માટે પાત્ર ઉમેદવારો પાસેથી અરજીઓ આમંત્રિત કરતી સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો સંબંધિત પાત્રતા માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરે … Read more