બેંગલુરુ કોર્ટ ભરતી 2022 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગલોર ભરતી 2022

બેંગલુરુ કોર્ટ ભરતી 2022-2023 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ,જિલ્લા અને સત્ર અદાલત, બેંગલુરુ ગ્રામીણ જિલ્લો) ધરાવે છે સ્ટેનોગ્રાફર, પ્રોસેસ સર્વર અને અલગ ના 133 પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા પાત્ર ઉમેદવારોને આમંત્રિત કરી રહ્યા છે

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો માત્ર ઓનલાઈન મોડ તેઓ સંબંધિત પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેની ખાતરી કર્યા પછી તેઓ નિયત તારીખ સુધીમાં અરજી ભરી શકે છે. ઉમેદવારોએ તમામ વ્યક્તિગત અને શૈક્ષણિક વિગતો ઓનલાઈન યોગ્ય રીતે ભરવી જોઈએ. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 સંબંધિત વિભાગીય જાહેરાત, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા, છેલ્લી તારીખ અને અન્ય માહિતી નીચેના કોષ્ટક પર ચકાસી શકાય છે. આ બેંગ્લોર ગ્રામીણ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટની સરકારી નોકરીઓ 2022 પોસ્ટ્સ માટે, તમામ ઉમેદવારોને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે તેઓ બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટની ભરતી માટે અરજી કરતા પહેલા તમામ જરૂરી માહિતી વાંચે અને તે પછી જ અરજી કરે.

Table of Contents

બેંગલુરુ કોર્ટ ભરતી 2022-2023

ખાલી જગ્યાઓ અને પાત્રતા માપદંડ (ખાલી જગ્યા અને પાત્રતા):-

વિભાગનું નામ:- ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર
ટોચની સરકારી નોકરીઓ:- અહીં ક્લિક કરો
પોસ્ટની સંખ્યા:- 133 પોસ્ટ્સ
પોસ્ટના નામ:- સ્ટેનોગ્રાફર, પ્રોસેસ સર્વર અને અલગ
શૈક્ષણિક લાયકાત:- 10મી / SSLC / ડિપ્લોમા
રાજ્ય મુજબની સરકારી નોકરીઓ:- અહીં ક્લિક કરો
લાયકાત મુજબ સરકારી નોકરીઓ:- અહીં ક્લિક કરો
કેવી રીતે અરજી કરવી:, ઓનલાઇન
રાષ્ટ્રીયતા:- ઉમેદવાર ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ
પોસ્ટ ખાલી જગ્યા ઉંમર પાત્રતા ચૂકવણી
સ્ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ III [Stenographer Gr III] 17 18 – 35 વર્ષ કોમર્શિયલ પ્રેક્ટિસમાં 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા 27650 – રૂ 52650/-
ટાઇપિસ્ટ [Typist] 24 18 – 35 વર્ષ કોમર્શિયલ પ્રેક્ટિસમાં 3 વર્ષનો ડિપ્લોમા 21400 – રૂ 42000/-
પ્રક્રિયા સર્વર [Process Server] 5 18 – 35 વર્ષ SSLC રૂ.19500 – 37900/-
પટાવાળા [Peon] 87 18 – 35 વર્ષ 10મી 17000 – રૂ. 28950/-

નૉૅધ :- વધુ સચોટ માહિતી માટે કૃપા કરીને આ નોકરી માટે પ્રકાશિત અધિકારીનો સંદર્ભ લો. બેંગલુરુ કોર્ટ ભરતી 2022-2023 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 બેંગલુરુ સિટી સિવિલ કોર્ટ ભરતી 2022 બેંગ્લોર ગ્રામીણ જિલ્લા અદાલત ભરતી 2022 ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ બેંગ્લોર ભરતી 2022 બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટમાં નોકરીઓ 2022 બેંગ્લોર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભારતી 2022 બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટ ભરતી 2022 બેંગ્લોર ગ્રામીણ કોર્ટ ભરતી 2022 કર્ણાટક ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી 2022 સૂચના જુઓ.

વય મર્યાદા અને છૂટછાટ (ઉંમર શ્રેણી):-

ઉમેદવારનું વય શ્રેણી 18 – 35 વર્ષ અંદર હોવું જોઈએ. કૃપા કરીને ઉંમરમાં છૂટછાટ અને અન્ય માહિતી માટે સત્તાવાર પ્રકાશિત કરો બેંગલુરુ કોર્ટ ભરતી 2022-2023 ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 સૂચના જુઓ.

પગારની વિગતો (તને કેટલો પગાર મળશે):-

પગાર ધોરણ 17,000 – 52,650દર મહિને રૂ./- પગાર સંબંધિત વધુ માહિતી માટે કૃપા કરીને આ પૃષ્ઠની મુલાકાત લો સરકારી નોકરી અધિકારીના ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ભરતી 2022 બેંગલુરુ સિટી સિવિલ કોર્ટ ભરતી 2022 કૃપા કરીને સૂચના તપાસો

પસંદગી પ્રક્રિયા (પસંદગી પ્રક્રિયા):-

બેંગ્લોર ગ્રામીણ જિલ્લા અદાલતમાં સરકારી નોકરીઓ 2022 પસંદગી પ્રક્રિયામાં પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યુ ઉમેદવારમાં પ્રદર્શન અનુસાર પસંદગી કરવામાં આવશે, પસંદગી પ્રક્રિયા વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, નીચે પ્રકાશિત અધિકારી બેંગ્લોર ગ્રામીણ જિલ્લા અદાલત ભરતી 2022 ડિસ્ટ્રિક્ટ એન્ડ સેશન્સ જજ બેંગ્લોર ભરતી 2022 સૂચના તપાસો.

કેવી રીતે અરજી કરવી? ,કેવી રીતે અરજી કરવી?):-

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન આપેલ લાયકાત સાથે રસ ધરાવતા ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ તમે સંબંધિત પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. આ તબક્કે ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર પ્રતિ પ્રિન્ટ મોકલો જરૂર નથી. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોને આગળની કાર્યવાહી વિશે જાણ કરવામાં આવશે. ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે પ્રિન્ટ કોપી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ માટે નીચે આપેલ એપ્લિકેશન લિંક પર ક્લિક કરો, કૃપા કરીને અરજી કરતા પહેલા પ્રકાશિત થયેલ અધિકારીને તપાસો બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટમાં નોકરીઓ 2022 બેંગ્લોર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભારતી 2022 સૂચના તપાસો.

અરજી ફી (અરજી ફી):-

આ નોકરીમાં SC/ST/PWD ઉમેદવારો માટે અરજી ફી શૂન્ય વધુ કર્યા IIA, IIB, IIIA અને IIIB કેટેગરી માટે રૂ.100/- અને અન્ય ઉમેદવારો માટે રૂ.200/- છે. ફી ચૂકવી ઓનલાઈન કરો જરૂરી. અરજી ફી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી માટે, કૃપા કરીને માહિતી માટે પ્રકાશિત અધિકારીની મુલાકાત લો. બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટ ભરતી 2022 બેંગ્લોર ગ્રામીણ કોર્ટ ભરતી 2022 સૂચના તપાસો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો (મહત્વની તારીખ):-

જોબ પ્રકાશન તારીખ: 01-05-2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 20-05-2022

TechSingh123.com તાજેતરની સરકારી નોકરી ભારતમાં ટોચની સરકારી નોકરીઓ

TechSingh123.com TechSingh123 અભ્યાસ ઇમોજ પૂરી પાડે છે નવીનતમ સરકારી નોકરી (બધા નવીનતમ સરકાર નોકરીઓ એલike એસ.એસ.સી, રેલ્વે, બેંક, યુpsc પોલીસ, આર્મી, આંગણવાડી શિક્ષણ, irબળ, નૌસેના અન્ય ગોવrnમેન્ટ ભરતી), સરકારી નોકરીઓ, સરકારી પરિણામો, સરકાર નોકરીઓ સૂચનાઓ, નવીનતમ ખાલી જગ્યા, નવીનતમ સરકાર નોકરીઓ ભરતી અપડેટ્સ, એડમિટ કાર્ડ કાર્ડ્સ, પરિણામો.
દૈનિક વિડિઓ નોકરીઓ અપડેટ્સ છે પણ પૂરી પાડવામાં આવેલ છે પર YouTube તેથી સબ્સ્ક્રાઇબ કરો હવે TechSingh123 અભ્યાસ ચેનલ

આ પણ જુઓ:- રાજ્ય મુજબની નોકરીઓ અથવા લાયકાત મુજબe નોકરીઓ

કર્ણાટક ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી 2022 આ માહિતી તમારા મિત્રો તેમજ તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે શેર કરો. અને તેમને અને અન્ય સરકારી ભરતીમાં મદદ કરે છે (સરકારી નોકરી), માહિતી માટે TechSingh123.com દરરોજ મુલાકાત લો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક (મહત્વપૂર્ણ કડીઓ):-

નોંધ: આપ સૌને વિનંતી છે કે આ નોકરીની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરો. વોટ્સેપ સમૂહ ફેસબુક ક્યાં તો અન્ય સામાજિક નેટવર્ક પણ બને એટલું શેર કરો. એસસસલું કોઈપણ વ્યક્તિ તેનો લાભ લઈ શકે છે.તેથી વધુને વધુ લોકોને. શેર કરો શું l દરરોજ તમામ પ્રકારની સરકારી નોકરીઓની માહિતી આ વેબસાઇટ પર તમારા બધાને આપવામાં આવે છે. તેથી તમે બધા સરકારી નોકરી જો તમારે આ વિશે માહિતી મેળવવી હોય TechSingh123.com હંમેશા વેબસાઈટ અને અહીં સાથે સંકળાયેલા છે દૈનિક મુલાકાત કરો.

FAQ – બેંગ્લોર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી 2022

પ્રશ્ન 1. બેંગલુરુ સિટી સિવિલ કોર્ટની ભરતી માટે કેટલી ખાલી જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે?

જવાબ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગ્લોર ,જિલ્લા અને સત્ર અદાલત, બેંગલુરુ ગ્રામીણ જિલ્લો) ધરાવે છે સ્ટેનોગ્રાફર, પ્રોસેસ સર્વર અને અલગ ના 133 પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા પાત્ર ઉમેદવારોને આમંત્રિત કરી રહ્યા છે

પ્રશ્ન 2. બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટ ભરતીનું પગાર ધોરણ શું છે?

Q3. બેંગ્લોર સિટી સિવિલ કોર્ટની ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા શું છે?

Q4. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગલોર ભરતી માટે અરજી કરવાની વય મર્યાદા કેટલી છે?

પ્રશ્ન 5. ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બેંગલોર ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?

રાજ્ય મુજબની સરકારી નોકરીઓ
શિક્ષણ દ્વારા સરકારી નોકરીઓ
વિભાગ દ્વારા સરકારી નોકરીઓ

Leave a Comment